apkirsti


apkirsti
1 apkir̃sti, àpkerta, apkir̃to 1. tr. apkapoti aplinkui: Medį apkir̃to aplink, ir nudžiūvo Prn. Nedaug apkirtaũ, bus sunku nupjauti Ktk. Vėjas iškela àpkirstą (apkapotomis šaknimis) eglę, išrauna laukan Šts. Akmenį apkir̃sti KI190. 2. tr. šiek tiek sumažinti kertant: Miškai jau gerokai apkirsti . Aš apkirtau didumą šatrų J. Didumą miško apkir̃to, o daugiau paliko želdyti Jnšk. 3. refl. apkirsti aplinkui save medžius įsitvirtinant: Algirdas juodojė[je] girė[je], o Keistutis Palangos medės[e] apsikirtusiu su vaiskais laukė ateinančių kryžeivių S.Dauk. 4. tr. aplinkui pjauti dalgiu (javus): Aplink apkir̃to, o vidury stovi nekirsti rugiai Gs. 5. tr. nustatyti ribas iš visų pusių: Jau jam apkir̃to žemę Trgn. Apkir̃sti rajoną Šts. 6. intr. įgilti, įkąsti: Apkir̃to ma[n] į paausį bitė Vlkv. 7. tr. leisti, kad arklys, užpakaline koja užlipdamas ant priekinės, sužeistų ją: Grąžoj galima greit arklys apkirsti, kad ir neaštriai kaustytas An. Vieną dieną pavažinėjai, ir jau arkliui koją apkirtaĩ Trgn. Jau tu kai važiuoji, vis arklį apkerti Ds. Kai apkirto arklį, tai visą vasarą neturėjo kuo dirbti Žl. | refl.: Tik arklį pakausčiau – ir apsikir̃to . Širmasis apsikir̃to, dabar ir šlubuoja Kp. Saugok, kad [arklys] neapsikirstų Ds. 8. tr. lošiant kortomis nugalėti ką, aplošti: Iš jo geras grojikas, anas visus apkerta, o ne jį Ds. 9. tr. prk. pralenkti, pranokti: Geras kumelys, kad lenktynėse visus apkerta Ds. Jis jį moksle jau apkirto . Reimerys ant kalbos Zeiderį àpkerta Lkv. Mes tave apkir̃tom (pirmiau padarėme) Alk. 10. tr. prk. apgauti: Su tais pinigais jis juos visus apkir̃to Ėr. Nesduok, kad tave šitiej žulikai apkir̃st Vlk. | refl. intr., tr.: Tai brat apsikirtaĩ, kad nėjai į vestuves Alk. Jis apsikir̃to ant pačios (blogą paėmė) Up. Jis apsikirto save Krn. 11. tr. prk. nuvarginti; imti skaudėti iš nuovargio; atimti (rankas, kojas): Pakol užlipau ant kalno, dėlto apkir̃to kojas Ėr. Jau manšitas audimas ir rankas apkir̃to – trūksta labai siūlai Vlk. Niekai nenori darbuit, apkir̃to ir kojas, ir rankas Vrnv. 12. refl. tr. atkirsti sau: Apsikir̃to vieną šlaunį ir verda Dkšt. 13. tr. paviršium apakėti, apkapoti: Reik su akėčiom dirvą apkir̃sti, kad nebūtų krumslių Varn. \ kirsti; antkirsti; apkirsti; atkirsti; įkirsti; iškirsti; paiškirsti; nukirsti; panukirsti; pakirsti; parkirsti; perkirsti; piekirsti; prakirsti; prikirsti; sukirsti; užkirsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apkirsti — 2 apkir̃sti intr. truputį sugižti: Ko noriat, ar apkir̃tusio pieno negaliat srėbti! Ggr. kirsti; apkirsti; sukirsti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkiršti — apkir̃šti intr. supykti: Aš apkiršaũ ant tavęs, t. y. įpykau J. Bitės nemėgsta smarvės, tuoj apkir̃šta Jž. kiršti; apkiršti; įkiršti; pakiršti; sukiršti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkirsti — apkir̃sti vksm. Kami̇eną àpkerta, tadà lengviaũ nupjáuti mẽdį …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atkirsti — 1 atkir̃sti, àtkerta, atkir̃to 1. tr. kertant pašalinti ką, atskirti dalį nuo visumos: Prišalusįjį ledą nuo valties atkir̃sti K. Į darbą, į darbą, lig kolei mirtis jaunos neatkirto galvos! Mair. Atkir̃sk galą karties, bus trumpesnė Dglš. Reiks… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antkirsti — 1 antkir̃sti, añtkerta, antkir̃to (ž.) 1. tr. dalgiu kertant (pjaunant), rasti: Rasi antkirsi aukso žiedelį dešimtoje pradalgėje TDrVII16. 2. tr. kišti ant ko nors: Stovi, nosį antkir̃tusys (antkišusys), veizas, ką aš dirbu Šts. 3. intr. bėgant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkapoti — tr. 1. kirviu apkirsti, apdaužyti, apgenėti: Didumą kelmo apkapojau J. Tėvas, pamatęs apkapotus savo medukus, pradėjęs rūstai barti jam nežinomąjį piktadarį Vd. | Apkapojo (apkarpė iš šalių, patrumpino) barzdą Lp. | prk.: Tomas tebetikėjo, kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškirsti — 1 iškir̃sti, ìškerta, iškir̃to 1. tr. nukirsti: Iškirsčiau klevelį ir aržuolėlį, grindyčiau tiltelį per Nemunėlį (d.) Smn. Iškirsk, sūneli, tą putinėlį Vlk. Aš tą dagį iškirsiu, per tvorelę išmesiu Klvr. iškirstinaĩ adv.: Visus storus ąžuolus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kirsti — 1 kir̃sti, ker̃ta, kir̃to 1. tr. kuo nors aštriu smogiant pargriauti, paguldyti; atskirti dalį nuo visumos, smulkinti: Kir̃sk medį stovintį, kapok gulintį J. Ir nei vieno liemenio lietuviai nekir̃tę, jėg tik stuobriai papuvę savaime išvirtę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kirsti — 2 kir̃sti, ta, o intr. 1. pradėti kartėti, karsti: Kir̃sta pienas, ilgai nesurūgdamas Sr. 2. Sr stingti, tirštėti, klekti. kirsti; apkirsti; sukirsti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukirsti — 1 nukir̃sti, nùkerta, nukir̃to 1. tr. smūgiu ar aštriu įrankiu atskirti, atidalyti, nutraukti; plg. 1 kirsti 1: Sapnavo vienąkart – mačiusi tą pirštinę ant nukirstos rankos P.Cvir. Medį nukirsk J. Kopūstai nukirstì Rm. Galvą nukertu R119.… …   Dictionary of the Lithuanian Language